GDPR-doeleinden

Overzicht van persoonsgegevens zoals aangegeven door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Administratie van het personeel en de tussenpersonen

De aanwerving en selectie van het personeel en de tussenpersonen (makelaars, zelfstandige vertegenwoordigers,…). De administratie van de salarissen, vergoedingen, commissies en lonen. De toepassing van de sociale wetgeving.

Beheer van het personeel en de tussenpersonen

Evaluatie en opvolging van het personeel en de tussenpersonen. De planning van opleiding en loopbaan.

Werkplanning

De planning en opvolging van de taken, de werkbelasting en de prestaties.

Controle op de werkplaats

Controle van de professionele activiteit op de werkplaats via camera of informaticasystemen zoals bv. controle van e-mails, internetgebruik, telefoon,…

Klantenbeheer

De administratie van het cliënteel, het beheer van de bestellingen, de leveringen, de facturatie van materiële en immateriële diensten. Het opvolgen van de solvabiliteit.

Marketingdoeleinden

Het voeren van gepersonaliseerde marketing en reclame.

Profilering/personaliseren van de dienst

Het registreren van het cliënteel van een handelszaak en de profilering ervan op basis van aankopen.

Bestrijding van fraude en inbreuken van het cliënteel

Het gaat hier om activiteiten waardoor zulke handelingen kunnen worden voorkomen en opgespoord.

Beheer van de betwistingen

Het beheer van de betwistingen, met inbegrip van de terugbetaling van de te vorderen bedragen.

Leveranciersbeheer

De leveranciersadministratie. Het beheer van de opgegeven bestellingen, de betaling van de leveranciers. De prospectie van mogelijke leveranciers en hun evaluatie.

Verzamelen van giften

De administratie van de schenkers van een vereniging. De prospectie van nieuwe schenkers.

Public relations

Dit omvat het creëren van “goodwill” voor de organisatie.

Technisch-commerciële inlichtingen

De analyse van concurrenten en eventuele handelspartners.

Registratie en administratie van aandeelhouders of vennoten

Het bijhouden van een register van aandeelhouders of vennoten.  De administratie van de financiële en andere voordelen die hun toekomen.”

Ledenadministratie

De administratie van leden, vrijwilligers en sympathisanten van eenvereniging.

Beveiliging

Het verwerken van persoonsgegevens om de veiligheid te waarborgen van personen of goederen. Let op: de bewakingscamera’s zijn in principe onderworpen aan de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (de “camerawet”) en mogen niet via het huidige formulier worden aangegeven. Gelieve dan ook het aangepaste thematische formulier te gebruiken. Meer informatie hieromtrent is te vinden op www.privacycommission.be > In praktijk > Bewakingscamera’s.

Beheer van geschillen

Het beheren van eigen geschillen door natuurlijke personen of privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen.

Bescherming van de maatschappij, eigen sector of organisatie

Verwerken van gegevens betreffende personen die een specifiek risico vertonen zoals bvb. hooligans,…..

Direct marketing

Prospectie of andere marketingactiviteiten of-diensten aangeboden door commerciële firma’s, liefdadigheidsinstellingen of andere verenigingen of stichtingen, o.a. deze van politieke aard, aan bevolkingssegmenten. Het communicatiemiddel dat hiertoe gebruikt wordt, kan post, telefoon of andere rechtstreekse middelen (bijv. e-mail,…) zijn.
Het heeft geen belang of de geadresseerde reeds klant is of niet.

Handel in commerciële inlichtingen

Verkoop na verwerking van gegevens, gepubliceerd door officiële bronnen (zoals bijv. Belgisch Staatsblad,….), samen met gegevens ingewonnen bij andere instellingen.

Periodieke nieuwbrieven

Verzenden van nieuwsbrieven aan betrokkenen die op een lijst voor dit doeleinde ingeschreven zijn

Afnemen van enquëtes en klanttevredenheidsonderzoek

Ten behoeve van zijn eigen handelszaak of de handelszaak van een opdrachtgever onderzoek doen naar de klanttevredenheid en het afnemen van enquêtes om een beter inzicht te verkrijgen in het klantengedrag en de mogelijkheid tot verwerven van nieuwe klanten.

Verbeteren van website

onderzoek naar het klikgedrag van websitebezoekers en de tijd welke bezoekers op een pagina doorbrengen met als doel de inhoud van een website beter over te brengen.

Cross-device volgen van klanten

Nagaan vanop welke devices klanten het meeste een website bezoeken..

Klantenservice of callcenter

Het onderhouden van contacten met klanten of potentiële klanten

Customer Relationship Management (CRM)

Analyse van klantengegevens met als doel de klantenrelatie te verbeteren

Marktonderzoek

Studies aangaande het koopgedrag, de voorkeuren en koopintenties van mensen ter bepaling van marktstrategieën.

Statistisch onderzoek

Elke handeling met het oog op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor statistische enquêtes of om een statistisch resultaat over te leggen (bijv. algemene informatieverstrekking, hulp bij planning en besluitvorming en het dienen van de wetenschap).

Wetenschappelijk onderzoek

Elke handeling die ertoe strekt om wetmatigheden, gedragsregels en oorzakelijke verbanden vast te stellen die alle personen op wie zij betrekking hebben, overstijgen. Is gericht op het omschrijven van globale verschijnselen

Historisch onderzoek

Verwerking van persoonsgegevens uit private of publieke archieven met het oog op de analyse van een vroegere gebeurtenis of om die analyse mogelijk te maken.

Genealogie

De verwerking van persoonsgegevens met als doel het opstellen van een stamboom of geslachtsboom, geslachtslijst of geslachtsregister,…

Epidemiologisch onderzoek

Het onderzoek naar de verspreiding van medische risico’s, morbiditeit en mortaliteit…

Biometrisch onderzoek

Het onderzoek naar de oorzaken van medische pathologie en het effect van medische behandelingen. Klinische proeven.

Rekeningenbeheer

Studies aangaande het koopgedrag, de voorkeuren en koopintenties van mensen ter bepaling van marktstrategieën.

Vermogensbeheer

Het geheel van verrichtingen waarmee een bank haar klant al dan niet discretionair begeleidt bij het beheer van zijn erfgoed.

Corporate finance

Het leveren van diensten in verband met de uitgifte van kapitaal, het verkopen van aandelen, de overnames en fusies.

Kredietverlening

Het geheel van activiteiten die verband houden met de schatting van de door de bank genomen risico’s bij de toekenning van een krediet, ongeacht de aard hiervan.

Kredietbeheer

De activiteiten die verband houden met de opvolging en terugbetaling van de kredieten, met inbegrip van de betwistingen, de verrichtingen die daarmee verband houden, ongeacht of hierbij een derde betrokken is

Globaal overzicht van klantenbeheer

De integratie van alle of van een gedeelte van de verwerkte gegevens in het kader van één van de finaliteiten die specifiek zijn voor de banksector. Dit om tot een beoordeling te komen van de globale rendabiliteit van een klant en hem bankproducten of diensten voor te stellen aangepast aan zijn noden, en om, op een algemene manier, de bankinstelling te helpen bij het nemen van de nodige beslissingen ten opzichte van haar klant.

Makelaarsdiensten

De bemiddeling tussen cliënten en financiële instellingen voor verzekeringen, kredieten, beursverrichtingen, enz.

Persoonsverzekeringsdiensten

Het verzekeren voor onzekere voorvallen die de fysieke integriteit of de gezinstoestand van personen aantast. Risicoanalyse, beheer van polissen, premies en schadevergoedingen. Herverzekering en geschillenbeheer.

Groepsverzekeringsdiensten

De collectieve vorm van persoonsverzekeringen.

Beheer van verzekeren tegen brand, ongevallen en allerlei gevaren

Het verzekeren voor schade aan goederen en bezittingen van de cliënt of voor zijn aansprakelijkheid voor schade aan derden. Risicoanalyse, beheer van polissen, premies en schadevergoedingen. Herverzekering en geschillenbeheer

Arbeidsongevallenverzekering

Het verzekeren van werkgevers voor de schade opgelopen door werknemers bij arbeidsongevallen. Risicoanalyse, beheer van polissen, premies en schadevergoedingen. Herverzekering en geschillenbeheer. Preventieonderzoek.

Beheer van verzwaarde risico’s

De verwerking, over de verschillende verzekeringstakken heen, van gegevens over personen die een verzwaard risico vertonen, om overdreven risico’s en fraude te vermijden.

Administratie van belanghebbenden

het innen van bijdragen, het vaststellen en toekennen van rechten binnen de sociale zekerheid, met inbegrip van de sociale bijstand.

Patiëntenzorg

De diagnose en de paramedische behandeling van patiënten, met inbegrip van de evaluatie van de verstrekte en te verstrekken zorgen teneinde de kwaliteit van de aan deze patiënten verleende zorgen te verbeteren.

Patiëntenadministratie

Het opvolgen van verblijf en behandeling van patiënten met het oog op facturatie.

Patiëntenregistratie 

Het registreren van medische gegevens en verblijfsgegevens van patiënten voor beheer doeleinden.

Registratie van risicogroepen

Het identificeren en opvolgen van personen die een medisch risico dragen.

Donoren registratie

Het aanleggen van bestanden met personen die als donor willen optreden, de promotie daartoe en de uitbating.

Geneesmiddelenbeheer

Verwerkingen met betrekking tot het voorschrijven en het afleveren van geneesmiddelen.

Leerlingenadministratie

Het aanleggen van een leerlingenbestand, het organiseren van het onderwijs, de examens, het registreren van de uitslagen en de deliberatieresultaten. Het berekenen, factureren en innen van verschuldigde bedragen.

Het opvolgen van oud-leerlingen.

Leerlingenbegeleiding

Het begeleiden van leerlingen in hun intellectuele ontwikkeling en bij psychische problemen, alsmede bij hun beroepskeuze.

Bibliotheekbeheer

Het opnemen in een bestand van leden van een bibliotheek, de opvolging van hun ontleningen.

Cliëntenbegeleiding

Het verlenen van materiële en/of psychische hulp aan mensen in een noodsituatie

Arbeidsbemiddeling

De begeleiding van werklozen en hun vorming naar nieuwe tewerkstelling.

Subsidies

Het verlenen van subsidies en de activiteiten die daarmee verband houden: het onderzoek van de gerechtigden, het berekenen, uitbetalen en opvolgen van de subsidies.

Vergunningen

Het verlenen van vergunningen en de activiteiten die daarmee verband houden : het onderzoek van de gerechtigden, het opvolgen van de voorwaarden.

Verwerkingen verricht door gemeenten

Verwerkingen die de gemeenten verrichten zoals verwerkingen in verband met bevolkingsregisters, identiteitskaarten, registers van de burgerlijke stand, …

Verkiezingen

Het bijhouden van de kiezerslijsten en het organiseren van verkiezingen.

Vreemdelingenadministratie

Het houden van een vreemdelingenregister en het opvolgen van verblijfsvergunningen.

Kadaster

Het aanleggen en bijwerken van een register van eigendommen, het heffen van belastingen op eigendommen en het afleveren van attesten dienaangaande.

Administratieve overheid

Het beheer van de briefwisseling tussen de overheidsdienst en de personen die zich spontaan tot die dienst hebben gewend. Het beheer van gegevens van personen met wie de overheidsdienst geen winstgevende betrekkingen onderhoudt.

Openbare veiligheid

Het verzamelen en opvolgen van informatie over personen die geacht worden een risico te zijn voor de openbare veiligheid.

Opdrachten van gerechtelijke politie

Het signaleren en opsporen van personen die verdacht worden van misdrijven.

Opdrachten van bestuurlijke politie

Voorkoming van overtredingen, toezicht op het naleven van wetten en reglementen.

Administratie van de werkzaamheden van het gerecht

Het bijhouden van rollen en registers.

Strafregister

Het registreren van veroordelingen.

Verdediging van cliënten

Het beheren van geschillen en belangen door advocaten of andere juridische raadgevers ten voordele van hun cliënten.

De informatie via deze website verspreid is slechts voor informatieve en educatieve doeleinden. Het is geen juridisch advies op maat van de klant en doet geen klant-jurist overeenkomst ontstaan. Ontvangers van de nieuwsbrief of websitebezoekers ontvangen informatieboodschappen over juridische producten en diensten en passen best deze informatie pas toe na inwinnen van juridisch advies. Dit is anders wanneer de klant via de adviesknop werkelijk juridisch advies aanvraagt. Alle nieuwsbriefontvangers hebben uitdrukkelijk toegestemd in de ontvangst ervan en kunnen zich ten allen tijde uitschrijven via de opt-out in elke nieuwsbrief. Testimonials op deze website zijn voorbeelden van klantresultaten en werden geverifieerd op hun juistheid.

Reacties gesloten.