Overzicht van de meest gangbare persoonsgegevens

  I. ALGEMENE DOELEINDEN

   

  1. Administratie van het personeel en de tussenpersonen


  - De aanwerving en selectie van het personeel en de tussenpersonen (makelaars, zelfstandige vertegenwoordigers,...)
  - De administratie van de salarissen, vergoedingen, commissies en lonen
  - De toepassing van de sociale wetgeving

   

  2. Beheer van het personeel en de tussenpersonen


  - Evaluatie en opvolging van het personeel en de tussenpersonen
  - De planning van opleiding en loopbaan

   

  3. Werkplanning


  - de planning en opvolging van de taken, de werkbelasting en de prestaties

   

  4. Controle op de werkplaats


  - Controle van de professionele activiteit op de werkplaats via camera of informaticasystemen zoals bv. controle van e-mails, internetgebruik, telefoon,…

   

  5. Klantenbeheer


  - De administratie van het cliënteel
  - Het beheer van de bestellingen, de leveringen, de facturatie van materiële en immateriële diensten
  - Het opvolgen van de solvabiliteit

   

  6. Marketingdoeleinden


  - Het voeren van gepersonaliseerde marketing en reclame

   

  7. Profilering/personaliseren van de dienst


  - Het registreren van het cliënteel van een handelszaak en de profilering ervan op basis van aankopen

   

  8. Bestrijding van fraude en inbreuken van het cliënteel


  - Activiteiten waardoor zulke handelingen kunnen worden voorkomen en opgespoord

   

  9. Beheer van de betwistingen


  - Het beheer van de betwistingen, met inbegrip van de terugbetaling van de te vorderen bedragen

   

  10. Leveranciersbeheer


  - De leveranciersadministratie
  - Het beheer van de opgegeven bestellingen, de betaling van de leveranciers
  - De prospectie van mogelijke leveranciers en hun evaluatie

   

  11. Verzamelen van giften


  - De administratie van de schenkers van een vereniging.
  - De prospectie van nieuwe schenkers

   

  12. Public relations


  - Dit omvat het creëren van ""goodwill"" voor de organisatie

   

  13. Technisch-commerciële inlichtingen


  - De analyse van concurrenten en eventuele handelspartners

   

  14. Registratie en administratie van aandeelhouders of vennoten


  - Het bijhouden van een register van aandeelhouders of vennoten
  - De administratie van de financiële en andere voordelen die hun toekomen

   

  15. Ledenadministratie


  - De administratie van leden, vrijwilligers en sympathisanten van een vereniging. Leden zijn meerderjarig. (+16)

   

  16. Beveiliging


  - Het verwerken van persoonsgegevens om de veiligheid te waarborgen van personen of goederen. Let op: de bewakingscamera's zijn in principe onderworpen aan de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (de "camerawet") en mogen niet via het huidige formulier worden aangegeven. Gelieve dan ook het aangepaste thematische formulier te gebruiken

   

  17. Beheer van geschillen


  - Het beheren van eigen geschillen door natuurlijke personen of privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen

   

  18. Bescherming van de maatschappij, eigen sector of organisatie


  - Verwerken van gegevens betreffende personen die een specifiek risico vertonen zoals bvb. hooligans,...

   
   

  II. HANDELSDOELEINDEN

   

  1. Direct marketing


  - Prospectie of andere marketingactiviteiten of-diensten aangeboden door commerciële firma’s, liefdadigheidsinstellingen of andere verenigingen of stichtingen, o.a. deze van politieke aard, aan bevolkingssegmenten. Het communicatiemiddel dat hiertoe gebruikt wordt, kan post, telefoon of andere rechtstreekse middelen (bijv. e-mail,…) zijn.
  Het heeft geen belang of de geadresseerde reeds klant is of niet

   

  2. Handel in commerciële inlichtingen


  - Verkoop na verwerking van gegevens, gepubliceerd door officiële bronnen (zoals bijv. Belgisch Staatsblad,….), samen met gegevens ingewonnen bij andere instellingen

   

  3. Periodieke nieuwsberichten


  - Verzenden van nieuwsbrieven aan betrokkenen die op een lijst voor ditdoeleinde ingeschreven zijn

   

  4. Afnemen van enquêtes/ klanttevredenheidsonderzoek


  - Ten behoeve van zijn eigen handelszaak of de handelszaak van een opdrachtgever onderzoek doen naar de klanttevredenheid en het afnemen van enquêtes om een beter inzicht te verkrijgen in het klantengedrag en de mogelijkheid tot verwerven van nieuwe klanten

   

  5. Verbeteren van website


  - Onderzoek naar het klikgedrag van websitebezoekers en de tijd welke bezoekers op een pagina doorbrengen met als doel de inhoud van een website beter over te brengen

   

  6. Cross-device volgen van klanten


  - Nagaan vanop welke devices klanten het meeste een website bezoeken

   

  7. Klantenservice of Callcenter


  - Het onderhouden van contacten met klanten of potentiële klanten

   

  8. Customer Relationship Management (CRM)


  - Analyse van klantengegevens met als doel de klantenrelatie te verbeteren

   
   

  III. BANCAIRE DOELEINDEN

   

  1. Rekeningenbeheer


  - studies aangaande het koopgedrag, de voorkeuren en koopintenties van mensen ter bepaling van marktstrategieën

   

  2. Vermogensbeheer


  - Het geheel van verrichtingen waarmee een bank haar klant al dan niet discretionair begeleidt bij het beheer van zijn erfgoed

   

  3. Corporate finance


  - Het leveren van diensten in verband met de uitgifte van kapitaal
  - Het verkopen van aandelen
  - De overnames en fusies

   

  4. Kredietverlening


  - Het geheel van activiteiten die verband houden met de schatting van de door de bank genomen risico’s bij de toekenning van een krediet, ongeacht de aard hiervan

   

  5. Kredietbeheer


  - De activiteiten die verband houden met de opvolging en terugbetaling van de kredieten, met inbegrip van de betwistingen, de verrichtingen die daarmee verband houden, ongeacht of hierbij een derde betrokken is

   

  6. Globaal overzicht van het cliënteel


  - de integratie van alle of van een gedeelte van de verwerkte gegevens in het kader an één van de finaliteiten die specifiek zijn voor de banksector. Dit om tot een beoordeling te komen van de globale rendabiliteit van een klant en hem bankproducten of diensten voor te stellen aangepast aan zijn noden, en om, op een algemene manier, de bankinstelling te helpen bij het nemen van de nodige beslissingen ten opzichte van haar klant

   

  7. Makelaarsdiensten


  - De bemiddeling tussen cliënten en financiële instellingen voor verzekeringen, kredieten, beursverrichtingen, enz.

   
   

  IV. VERZEKERINGSDOELEINDEN

   

  1. Makelaarsdiensten


  - de bemiddeling tussen cliënten en financiële instellingen voor verzekeringen, kredieten, beursverrichtingen, enz.

   

  2. Beheer van persoonsverzekeringen


  - Het verzekeren voor onzekere voorvallen die de fysieke integriteit of de gezinstoestand van personen aantast
  - Risico-analyse, beheer van polissen, premies en schadevergoedingen.
  - Herverzekering
  - Geschillenbeheer

   

  3. Beheer van groepsverzekeringen


  - De collectieve vorm van persoonsverzekeringen

   

  4. Beheer van verzekeringen tegen brand, ongevallen en allerlei gevaren


  - Het verzekeren voor schade aan goederen en bezittingen van de cliënt of voor zijn aansprakelijkheid voor schade aan derden
  - Risico-analyse
  - Beheer van polissen, premies en schadevergoedingen.
  - Herverzekering
  - Geschillenbeheer

   

  5. Arbeidsongevallenverzekeringen


  - Het verzekeren van werkgevers voor de schade opgelopen door werknemers bij arbeidsongevallen
  - Risico-analyse
  - Beheer van polissen, premies en schadevergoedingen.
  - Herverzekering
  - Geschillenbeheer.
  - Preventieonderzoek

  6. Beheer van verzwaarde risico’s


  - De verwerking, over de verschillende verzekeringstakken heen, van gegevens over personen die een verzwaard risico vertonen, om overdreven risico’s en fraude te vermijden

   
   

  V. ONDERZOEKSDOELEINDEN

   

  1. Marktonderzoek


  - Studies aangaande het koopgedrag, de voorkeuren en koopintenties van
  mensen ter bepaling van marktstrategieën

   

  2. Statistisch onderzoek


  - Eke handeling met het oog op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor statistische enquêtes of om een statistisch resultaat over te leggen (bijv. algemene informatieverstrekking, hulp bij planning en besluitvorming en het dienen van de wetenschap)

   

  3. Wetenschappelijk onderzoek


  - Elke handeling die ertoe strekt om wetmatigheden, gedragsregels en oorzakelijke verbanden vast te stellen die alle personen op wie zij betrekking hebben, overstijgen. Is gericht op het omschrijven van globale verschijnselen

   

  4. Evaluatie van de zorg


  - Verzameling en verwerking van alle gegevens met betrekking tot medische en paramedische diagnostische en therapeutische praktijken toegediend aan de patiënten met als doel de kwaliteit van de zorgmethoden te verbeteren

   

  5. Historisch onderzoek


  - Verwerking van persoonsgegevens uit private of publieke archieven met het oog op de analyse van een vroegere gebeurtenis of om die analyse mogelijk te maken

   

  6. Genealogie


  - De verwerking van persoonsgegevens met als doel het opstellen van een stamboom of geslachtsboom, geslachtslijst of geslachtsregister,...

   

  7. Epidemiologisch onderzoek:


  - Het onderzoek naar de verspreiding van medische risico’s, morbiditeit en mortaliteit

   

  8. Biomedisch onderzoek


  - Het onderzoek naar de oorzaken van medische pathologie en het effect van medische behandelingen
  - Klinische proeven

   
   

  VI. DOELEINDEN AANGAANDE DE SOCIALE ZEKERHEID

   

  1. Administratie van rechthebbenden


  - Het innen van bijdragen
  - Het vaststellen en toekennen van rechten binnen de sociale zekerheid, met inbegrip van de sociale bijstand

   
   

  VII. DOELEINDEN INZAKE GEZONDHEIDSZORG

   

  1. Patiëntenzorg


  - de diagnose en de paramedische behandeling van patiënten, met inbegrip van de evaluatie van de verstrekte en te verstrekken zorgen teneinde de kwaliteit van de aan deze patiënten verleende zorgen te verbeteren

   

  2. Patiëntenadministratie


  - Het opvolgen van verblijf en behandeling van patiënten met het oog op facturatie

   

  3. Patiëntenregistratie


  - Het registreren van medische gegevens en verblijfsgegevens van patiënten voor beheer doeleinden

   

  4. Registratie van risicogroepen


  - Het identificeren en opvolgen van personen die een medisch risico dragen

   

  5. Donoren registratie


  - Het aanleggen van bestanden met personen die als donor willen optreden
  - De promotie daartoe en de uitbating

   

  6. Geneesmiddelenbeheer


  - Verwerkingen met betrekking tot het voorschrijven en het afleveren van geneesmiddelen

   
   

  VIII. ONDERWIJSDOELEINDEN

   

  1. Leerlingenadministratie


  - Het aanleggen van een leerlingenbestand
  - Het organiseren van het onderwijs en de examens
  - het registreren van de uitslagen en de deliberatieresultaten
  - Het berekenen, factureren en innen van verschuldigde bedragen
  - Het opvolgen van oud-leerlingen

   

  2. Leerlingenbegeleiding


  - Het begeleiden van leerlingen in hun intellectuele ontwikkeling en bij psychische problemen, alsmede bij hun beroepskeuze

   
   

  IX. CULTURELE DOELEINDEN

   

  1. Bibliotheekbeheer


  - Het opnemen in een bestand van leden van een bibliotheek
  - De opvolging van hun ontleningen

   

  2. Cliëntenbegeleiding


  - Het verlenen van materiële en/of psychische hulp aan mensen in een noodsituatie

   
   

  X. WELZIJNSDOELEINDEN

   

  1. Arbeidsbemiddeling


  - De begeleiding van werklozen en hun vorming naar nieuwe tewerkstelling

   
   

  XI. OVERHEIDSDOELEINDEN

   

  1. Subsidies


  - Het verlenen van subsidies en de activiteiten die daarmee verband houden
  - Het onderzoek van de gerechtigden
  - Het berekenen, uitbetalen en opvolgen van de subsidies

   

  2. Vergunningen


  - Het verlenen van vergunningen en de activiteiten die daarmee verband houden
  - Het onderzoek van de gerechtigden
  - Het opvolgen van de voorwaarden

   

  3. Verwerkingen verricht door de gemeenten


  - Verwerkingen die de gemeenten verrichten zoals verwerkingen in verband met bevolkingsregisters, identiteitskaarten, registers van de burgerlijke stand, …

   

  4. Verkiezingen


  - Het bijhouden van de kiezerslijsten
  - Het organiseren van verkiezingen

   

  5. Vreemdelingenadministratie


  - Het houden van een vreemdelingenregister
  - Het opvolgen van verblijfsvergunningen

   

  6. Kadaster


  - Het aanleggen en bijwerken van een register van eigendommen
  - Het heffen van belastingen op eigendommen
  - Het afleveren van attesten dienaangaande

   

  7. Administratieve overheid


  - Het beheer van de briefwisseling tussen de overheidsdienst en de personen die zich spontaan tot die dienst hebben gewend
  - Het beheer van gegevens van personen met wie de overheidsdienst geen winstgevende betrekkingen onderhoudt

   
   

  XII. GERECHTELIJKE DOELEINDEN

   

  1. Openbare veiligheid


  - het verzamelen en opvolgen van informatie over personen die geacht worden een risico te zijn voor de openbare veiligheid

   

  2. Opdrachten van gerechtelijke politie


  - Het signaleren en opsporen van personen die verdacht worden van misdrijven

   

  3. Opdrachten van bestuurlijke politie


  - Voorkoming van overtredingen
  - Toezicht op het naleven van wetten en reglementen

   

  4. Administratie van de werkzaamheden van het gerecht


  - Het bijhouden van rollen en registers

   

  5. Strafregister


  - Het registreren van veroordelingen

   

  6. Verdediging van cliënten


  - Het beheren van geschillen en belangen door advocaten of andere juridische raadgevers ten voordele van hun cliënten