Overzicht van de meest gangbare persoonsgegevens

  I. IDENTIFICATIEGEGEVENS

   

  1. Persoonlijke gegevens


  - Naam en voornaam
  - Titel
  - Privéadres
  - Adres werk
  - Vroegere adressen
  - Telefoonnummer privé
  - Telefoonnummer werk
  - E-mail adres
  - Identificatiegegeven toegekend door verantwoordelijke zelf
  - Anders

   

  2. Overheidsidentificatiegegevens


  - Paspoortnummer
  - Rijbewijsnummer
  - Pensioennummer
  - Nummerplaat
  - Anders

   

  3. Elektronische gegevens


  - IP-adressen
  - Cookies
  - Verbindingsmomenten
  - Anders

   

  4. Elektronische lokalisatiegegevens


  - GSM
  - GPS
  - Anders

   

  5. Beometrische identificatiegegevens


  - DNA-gegevens
  - Vingerafdrukken
  - Beeld van het netvlies
  - Stemafdrukken
  - Gezichtherkenning
  - Vorm van vingers of hand
  - Dynamische handtekening
  - Anders

   
   

  II. FINANCIEN

   

  1. Persoonlijke gegevens


  - Naam en voornaam
  - Titel
  - Privéadres
  - Adres werk
  - Vroegere adressen
  - Telefoonnummer privé
  - Telefoonnummer werk
  - E-mail adres
  - Identificatiegegeven toegekend door verantwoordelijke zelf
  - Anders

   

  2. Financiële middelen


  - Inkomsten
  - Bezittingen
  - Investeringen
  - Totale inkomsten
  - Beroepsinkomsten
  - Spaargelden
  - Begin- en einddatum van beleggingen
  - Investeringsinkomsten
  - Lasten op activa
  - Anders

   

  3. Leningen


  - Leningen
  - Hypotheken
  - Andere vormen van krediet
  - Aard van de lening
  - Geleend bedrag
  - Resterend te betalen saldo
  - Aanvangsdatum
  - Duur van de lening
  - Rentevoet
  - Overzicht van de betalingen
  - Bijzonderheden betreffende de waarborgen
  - Anders

   

  4. Uitgaven


  - Huurgelden
  - Totale uitgaven
  - Anders

   

  5. Solvabeliteit


  - Beoordeling van de inkomsten van het financieel statuut, van de solvabiliteit
  - Beoordeling van de inkomsten
  - Beoordeling van het financieel statuut
  - Beoordelen van de solvabiliteit
  - Anders

   

  6. Financiële hulp


  - Uitkering
  - Hulp
  - Giften
  - Subsidies
  - Anders

   

  7. Verzekeringen


  - Aard van de verzekering
  - Bijzonderheden betreffende de gedekte risico's
  - Verzekerde bedragen
  - Periode gedurende welke de risico's gedekt zijn
  - Vervaldatum
  - Al dan niet uitgevoerde of ontvangen betalingen
  - Stand van de overeenkomst
  - Anders

   

  8. Pensioenen


  - Datum waarop men deel gaat uitmaken van het pensioensysteem
  - Aard van het systeem
  - Datum waarop men geen deel meer uitmaakt van het systeem
  - Ontvangen en uitgevoerde betalingen
  - Opties
  - Begunstigden
  - Anders

   

  9. Financiële transacties


  - Bedragen die men moet betalen of heeft betaald
  - Toegekend krediet
  - Wisselborgstellingen
  - Betalingsbewijzen
  - Overizcht van betalingen
  - Deposito's en andere waarborgen
  - Andere

   

  10. Compensaties


  - Bijzonderheden betreffende de geëiste compensaties
  -Betaalde bedragen
  - Andere vormen van compensatie
  - Anders

   

  11. Beroepsactiviteiten


  - Beroepsactiviteit van diegene die in het bestand is opgenomen
  - Aard van de activiteiten
  - Aard van de goederen of de diensten die worden gebruikt of geleverd
  - Zakenrelaties
  - Anders

   

  12. Financiële schikkingen


  - Bijzonderheden betreffende de schikkingen of de handelsovereenkomsten
  - Overeenkomsten betreffende de vertegenwoordiging of juridische overeenkomsten
  - Bijzonderheden betreffende de agenten
  - Anders

   

  13. Vergunningen


  - Vergunningen en toelatingen

   
   

  III. PERSOONLIJKE KENMERKEN

   

  1. Persoonlijke bijzonderheden


  - Leeftijd
  - Geslacht
  - Geboortedatum
  - Geboorteplaats
  - Burgerlijke staat
  - Nationaliteit
  - Anders

   

  2. Militaire status


  - Militair statuut
  - Militair overzicht
  - Militaire onderscheidingen
  - Anders

   

  3. Migratiestatuut


  - Bijzonderheden betreffende het visum
  - Bijzonderheden betreffende arbeidsvergunningen
  - Verblijfs- of verplaatsingsbeperkingen
  - Bijzondere voorwaarden betreffende het verblijfsrecht
  - Anders

   
   

  IV. FYSIEKE GEGEVENS

   

  1. Fysieke beschrijving


  - Groote
  - Gewicht
  - Haarkleur
  - Kleur van de ogen
  - Onderscheidende kenmerken
  - Anders

   
   

  V. LEEFGEWOONTEN

   

  1. Gewoontes


  - Tabaksverbruik
  - Alcoholverbruik
  - Anders

   

  2. Levensstijl


  - Bijzonderheden betreffende het verbruik van goederen en diensten
  - Bijzonderheden betreffende het gedrag van het individu of zijn familie.
  - Anders

   

  3. Reizen


  - Inlichtingen betreffende vroegere verblijven
  - Inlichtingen betreffende vroegere verplaatsingen
  - Inreisvisa
  - Werkvergunningen
  - Anders

   

  4. Sociale contacten


  - Vrienden
  - Vennoten
  - Andere sociale contracten dan die met naaste verwanten

   

  5. Bezittingen


  - Grond
  - Eigendommen
  - Andere bezittingen

   

  6. Openbare mandaten


  - Functies op niveau van de gemeente, de provincie, het gewest/gemeenschap of op federaal niveau
  - Deelname aan overheidscomités of werkgroepen
  - Deelname aan bezinningsgroepen
  - Anders

   

  7. Ongevallen


  - Inlichtingen betreffende een ongeval, incident of klacht waarin de persoon die in het bestand is opgenomen, betrokken is
  - Aard van de schade of kwetsuren
  - Betrokken personen
  - Getuigen
  - Anders

   

  8. Mediagebruik


  - Gebruik van de media en communicatiemiddelen.
  - Anders

   

  9. Onderscheidingen


  - Burgerlijke onderscheidingen
  - Geestelijke onderscheidingen
  - Onderscheidingen van het leger
  - Anders

   
   

  VI. PSYCHISCHE GEGEVENS

   

  1. Psychische beschrijving


  - Meningen betreffende depersoonlijkheid of het karakter
  - Anders

   
   

  VII. GEZINSGEGEVENS

   

  1. Gegevens over samenleven of huwelijk


  - Naam van de echtgenote of de partner
  - Meisjesnaam van de echtgenote of de partner
  - Huwelijksdatum
  - Datum van samenlevingscontract
  - Aantal kinderen
  - Anders

   

  2. Maritaal overzicht


  - Bijzonderheden betreffende vorige huwelijken of verbintenissen
  - Bijzonderheden betreffende echtscheidingen
  - Informatie over scheidingen
  - I nformatie over namen van vroegere partners
  - Anders

   

  3. Gezinsgegevens


  - Bijzonderheden betreffende kinderen
  - Informatie over personen ten laste
  - Bijzonderheden over andere leden van het gezin
  - Informatie over bloekverwanten in de zijlijn
  - Informatie over ouders
  - Informatie over andere afstammelingen
  - Anders

   
   

  VIII. VRIJE TIJD

   

  1. Vrijetijdsbesteding


  - Hobby's
  - Sport
  - Anders

   
   

  IX. LIDMAATSCHAPPEN

   

  1. Lidmaatschappen


  - Lidmaatschap van liefdadigheids- of vrijwilligersorganisaties
  - Lidmaatschap van clubs
  - Lidmaatschap van vennootschappen
  - Lidmaatschap van verenigingen
  - Lidmaatschap van organisaties
  - Lidmaatschap van groeperingen
  - Anders

   
   

  X. GERECHTELIJKE GEGEVENS

   

  1. Gerechtelijke verdenkingen


  - Verdenkingen van inbreuken
  - Samenspanning met gekende misdadigers
  - Onderzoeken of rechtsvorderingen (burgerlijk of strafrechtelijk) die ondernomen zijn tegen of door de geregistreerde persoon
  - Anders

   

  2. Gegevens aangaande veroordelingen


  - Veroordelingen en straffen

   

  3. Gerechtelijke maatregelen


  - Voogdijschap
  - Voorloîg bewindvoering
  - Internering
  - Plaatsing
  - Anders

   

  4. Administratieve sancties


  - Administratieve sancties van louter disciplinaire aard
  - Administratieve sancties welke kunnen worden opgelegd aan niet-ambtenaren die aan een openbare dienst hun medewerking verlenen (geneesheren, apothekers, paramedici, aannemers van openbare werken)
  - Administratieve sancties die aan de gebruikers van openbare diensten kunnen worden opgelegd
  - Administratieve sancties welke wegens niet-nakoming van wettelijke en verordenings-bepalingen kunnen worden opgelegd (achterlaten van afval op de openbare weg)
  - Anders

   

  5. DNA-gegevens in strafrechtelijke vervolging


  - DNA-gegevens die worden verwerkt in het kader van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken.
  - Anders

   
   

  XI. HUREN EN VERHUREN

   

  1. Verhuurgegevens


  - Bijzonderheden betreffende de goederen en diensten die door de geregistreerde persoon worden geleverd, ontleend of verhuurd
  - Anders

   

  2. Huurgegevens


  - Bijzonderheden betreffende de goederen en diensten die aan de geregistreerde persoon worden geleverd, ontleend of gehuurd.
  - Anders

   
   

  XII. WOONKENMERKEN

   

  1. Woonkenmerken


  - Adres waar de woning zich bevindt
  - Aard van de woning
  - Duur van het verblijf op dit adres
  - Of woning eigendom of gehuurd
  - Huurprijs en huurlasten
  - Classificatie van de woning
  - Bijzonderheden betreffende de waardebepaling van de woning
  - Namen van personen die in het bezit zijn van een sleutel
  - Anders

   
   

  XIII. GEZONDHEIDSGEGEVENS

   

  1. Lichamelijke gezondheid


  - Medisch dossier
  - Medische verslagen
  - Diagnose informatie
  - Informatie aangaande behandelingen
  - Analyseresultaten
  - Handicps of gebreken
  - Gevolgde dieten
  - Andere bijzondere vereisten in verband met de gezondheid bij de behandeling bij een reis
  - Anders

   

  2. Psychische gezondheid


  - Medisch dossier
  - Medische verslagen
  - Diagnose informatie
  - Informatie aangaande behandelingen (heden of verleden)
  - Analyseresultaten
  - Anders

   

  3. Risicosituaties


  - Risicosituaties en risicogedragingen
  - Anders

   

  4. Genetische gegevens


  - Genetische gegevens in het kader van bevolkingsonderzoek
  - Genetische gegevens in het kader van erfelijkheidsonderzoek
  - Andere verwerking van genetische gegevens

   

  5. Remediëring


  - Gegevens met betrekking tot de gebruikte middelen en procedures voor de medische en paramedische patiënten aanpak.
  - Anders

   
   

  XIV. OPLEIDING EN VORMING

   

  1. Academisch curriculum


  - Overzicht van bezochte scholen, instellingen, universiteiten, …
  - Aard van de gevolgde cursussenn
  - Behaalde diploma's en overige behaalde getuigschriften
  - Examenresultaten
  - Beoordeling van de vooruitgang die in de studies wordt gemaakt"
  - Anders

   

  2. Financiële gegevens aangaande de studies


  - Inschrijvingsgelden en betaalde kosten
  - Financieringsbronnen
  - Betalingsbewijzen
  - Overzicht van betalingen
  - Anders

   

  3. Beroepsbekwaamheid


  - Getuigschriften en beroepsopleidingen
  - Speciale licenties (bvb. Bestuurder, …)
  - Anders

   

  4. Professionele ervaringen


  - Beroepsinteresses
  - Onderzoeksinteresses
  - Academische interesses
  - Specialisatieonderwerpen
  - Onderwijservaringen
  - Raadplegingen
  - Anders

   

  5. Lidmaatschappen van beroepsorganisaties


  - Uitgeoefende functies
  - Bijzondere interesses
  - Deelnameoverzicht
  - Anders

   

  6. Publicaties


  - Boeken, artikels, verslagen
  - Gepubliceerd audiovisueel materiaal
  - Anders

   
   

  XV. BEROEPSGEGEVENS

   

  1. Huidige betrekking


  - Werkgever
  - Titel en beschrijving van de functie
  - Graad
  - Datum van aanwerving
  - Werkplaats
  - Specialisatie of type onderneming
  - Arbeidsmodaliteiten en -voorwaarden
  - Vroegere functies of voorafgaande ervaring bij huidige werkgever
  - Anders

   

  2. Aanwerving


  - Datum van aanwerving
  - Methode van aanwerving
  - Bron van aanwerving
  - Referenties
  - Bijzonderheden betreffende de proefperiose
  - Anders

   

  3. Gegevens aangaande het einde van de betrekking


  - Datum van vertrek
  - Reden van het vertrek
  - Gegeven opzegtermijn
  - Beëindigingsvoorwaarden
  - Anders

   

  4. Gegevens aangaande de loopbaan


  - Vorige betrekkingen en werkgevers
  - Periodes zonder betrekking
  - Dienstplicht
  - Andere

   

  5. Gegevens aangaande aanwezigheid en discipline


  - Overzicht van aanwezigheden
  - Redenen van afwezigheden
  - Disciplinaire maatregelen
  - Anders

   

  6. Bedrijfsgeneeskundige gegevens


  - Percentage invaliditeit als gevolg van een arbeidsongeval
  - Getuigschrift toedienen eerste hulp
  - Anders

   

  7. Loongegevens


  - Betalingen en inhoudingen
  - Salaris
  - Commissielonen
  - Bonussen
  - Uitgaven
  - Voordelen (van alle aard)
  - Toelagen
  - Leningen
  - Ingehouden belastingen
  - Pensioenafhoudingen
  - Vakbondsbijdrage
  - Betalingswijzen
  - Datum laatste salarisverhoging
  - Anders

   

  8. Activa in het bezit van de werknemer


  - Wagen
  - Werktuigen
  - Wisselstukken
  - Andere voorwerpen die het personeelslid in zijn bezit heeft
  - Naslagwerken

   

  9. Werkorganisatie


  - Huidige verantwoordelijkheden
  - Projecten
  - Gefactureerde uurpercentage
  - Uurregeling
  - Gepresteerde uren
  - Anders

   

  10. Evaluaties


  - Evaluatie van prestaties
  - Evaluatie van mogelijkheden
  - Andere Evaluaties

   

  11. Vorming tot functies


  - Bijzonderheden betreffende de vorming die de functie vereist
  - Bijzonderheden betreffende de genoten vormingen
  - Bijzonderhden betreffende de bekomen kwalificaties
  - Bijzonderhden betreffende de bekomen bevoegdheden
  - Anders

   

  12. Beveiliging


  - Paswoorden
  - Veiligheidscodes
  - Veiligheidsniveaus waarop een machtiging wordt verleend
  - Anders

   

  13. Informaticamiddelen


  - Evaluatie van het gebruik van de informaticamiddelen (internet, e-mail,....)
  - Anders

   
   

  XVI. RIJKSREGISTERNUMMER

   

  1. Rijksregisternummer


  - Rijksregisternummer

   
   

  XVII. RASIALE GEGEVENS

   

  1. Rasiale gegevens


  - Ras- en Etnische Bijzonderheden
  - Foto's van betrokkenen
  - Anders

   
   

  XVIII. SEXUELE GEGEVENS

   

  1. Sexuele leven


  - Sexuele geaardheid
  - Anders

   
   

  XIX. POLITIEKE OPVATTINGEN

   

  1. Politieke strekking


  - Politieke overtuigingen
  - Stemvoorkeur
  - Anders

   

  2. Politieke relaties


  - Lidmaatschap van een politieke partij
  - Politieke functies die worden vervuld
  - Anders

   

  3. Partijlidmaatschappen


  - Lidmaatschap van belangengroepen of militante organisaties
  - Steun aan belangengroepen of militante organisaties
  - Anders

   
   

  XX. VAKVERENIGINGEN

   

  1. Vakbond


  - Lidmaatschap van een vakbond of een gelijkaardige groepering
  - Vervulde functies binnen een vakbond of een gelijkaardige groepering
  - Anders

   
   

  XXI. FILOSOFIE EN OVERTUIGING

   

  1. Overtuigingen


  - Filosofische of religieuze overtuigingen
  - Anders

   
   

  XXII. BEELDOPNAMEN

   

  1. Afbeeldingen


  - Cameraopnames
  - Fotografische opnames
  - Video opnames
  - Digitiale foto's
  - Anders

   

  2. Bewakingsbeelden


  - Beelden van bewakingscamera's
  - Anders