GDPR Persoonsgegevens

Overzicht van persoonsgegevens zoals aangegeven door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonlijke identificatiegegevens

 • Naam
 • Titel
 • Privéadres
 • Adres werd
 • Vroegere adressen
 • Telefoonnummer privé
 • Telefoonnummer werk
 • Identificatiegegevens toegekend door verantwoordelijke
 • Andere

Identificatiegegevens, andere dan het Rijksregisternummer, uitgegeven door de overheid

 • Identiteitskaartnummer
 • Paspoortnummer
 • Rijbewijsnummer
 • Pensioennummer
 • Nummerplaat
 • Ander

Elektronische identificatiegegevens

 • IP-adressen
 • Cookies
 • Verbindingmomenten
 • Andere

Elektronische identificatiegegevens

 • GSM
 • GPS
 • Andere

Biometrische identificatietgegevens

 • DNA-gegevens
 • Vingerafdrukken
 • Beeld van het netvlies
 • Stemafdrukken
 • Gezichtherkenning
 • Vorm van vingers of hand
 • Dynamische handtekening
 • Andere

 

 

 

Persoonlijke identificatiegegevens

 • Naam
 • Titel
 • Privéadres
 • Adres werd
 • Vroegere adressen
 • Telefoonnummer privé
 • Telefoonnummer werk
 • Identificatiegegevens toegekend door verantwoordelijke
 • Andere

Financiële middelen

 • Inkomsten
 • Bezittingen
 • Investeringen
 • Totale inkomsten
 • Beroepsinkomsten
 • Spaargelden
 • Begin- en einddatum van beleggingen
 • Investereringsinkomsten
 • Lasten op activa
 • Andere

Schulden en uitgaven

 • Totale uitgaven
 • Huurgelden
 • Leningen
 • Hypotheken
 • Andere vormen van krediet
 • Andere

Solvabiliteit

 • beoordeling van de inkomsten, van het financieel statuut, van de solvabiliteit.
 • Beoordeling van de inkomsten
 • Beoordeling van het financieel statuut
 • Beoordelen van de solvabiliteit
 • Andere

Leningen, hypotheken en kredieten

 • Aard van de lening
 • Geleend bedrag
 • Resterend te betalen saldo
 • Aanvangsdatum
 • Duur van de lening
 • Rentevoet
 • Overzicht van de betalingen
 • Bijzonderheden betreffende de waarborgen
 • Andere

Financiële hulp

 • Uitkering
 • Hulp
 • Giften
 • Subsidies
 • Andere

Bijzonderheden betreffende verzekeringen

 • Aard van de verzekering
 • Bijzonderheden betreffende de gedekte risico’s
 • Verzekerde bedragen
 • Periode gedurende welke de risico’s gedekt zijn
 • Vervaldatum
 • Al dan niet uitgevoerde of ontvangen betalingen
 • Stand van de overeenkomst
 • Andere

Bijzonderheden betreffende het pensioen

 • Datum waarop men deel gaat uitmaken van het pensioensysteem
 • Aard van het systeem
 • Datum waarop men geen deel meer uitmaakt van het systeem
 • Ontvangen en uitgevoerde betalingen
 • Opties
 • Begunstigden
 • Andere

Financiële transacties

 • Bedragen die men moet betalen of heeft betaald
 • Toegekend krediet
 • Wisselborgstellingen
 • Betalingsbewijzen
 • Overizch van betalingen
 • Dposito’s en andere waarborgen
 • Andere

Compensaties

 • Bijzonderheden betreffende de geëiste compensaties
 • Betaalde bedragen
 • Andere vormen van compensatie
 • Andere

Beroepsactiviteiten

 • Beroepsactiviteit van diegene die in het bestand is opgenomen
 • Aard van de activiteiten
 • Aard van de goederen of de diensten die worden gebruikt of geleverd
 • Zakenrelaties
 • Andere

Overeenkomsten en schikkingen

 • Bijzonderheden betreffende de schikkingen of de handelsovereenkomsten
 • Overeenkomsten betreffende de vertegenwoordiging of juridische oveerenkomsten
 • Bijzonderheden betreffende de agenten
 • Andere

 

Persoonlijke bijzonderheden

 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Andere

Militaire situatie

 • militair statuut, militair overzicht, militaire onderscheidingen.
 • Militair statuut
 • Militair overzicht
 • Militaire onderscheidingen
 • Andere

Immigrantenstatuut

 • Bijzonderheden betreffende het visum
 • Bijzonderheden betreffende arbeidsvergunningen
 • Verblijfs- of verplaatsingsbeperkingen
 • Bijzondere voorwaarden betreffende het verblijfsrecht
 • Andere

Fysieke gegevens

 • Groote
 • Gewicht
 • Haarkleur
 • Kleur van de ogen
 • Onderscheidende kenmerken
 • Andere
 • Andere

Gewoonten

 • Tabaksverbruik
 • Alcoholverbruik
 • Andere

Levensstijl

 • Bijzonderheden betreffende het verbruik van goederen of diensten,
 • Bijzonderheden betreffende het gedrag van het individu of zijn familie.
 • Andere

Bijzonderheden betreffende des reizen en verplaatsingen

 • Inlichtingen betreffende vroegere verblijven
 • Inlichtingen betreffende vroegere verplaatsingen
 • Reisvisa
 • Werkvergunningen
 • Anderen

Sociale contacten

 • Vrienden
 • Vennoten
 • Andere sociale contracten dan die met naaste verwanten

Bezittingen

 • Grond
 • Eigendommen
 • Andere bezittingen

In het bezit zijnde openbare mandaten

 • Inlichtingen betreffende een ongeval, incident of klacht waarin de persoon die in het bestand is opgenomen, betrokken is
 • Aard van de schade of kwetsuren
 • Betrokken personen
 • Getuigen
 • Andere

Onderscheidingen

 • Burgerlijke onderscheidingen
 • Geestelijke onderscheidingen
 • Onderscheidingen van het leger
 • Andere

Mediagebruik

 • Gebruik van de media en communicatiemiddelen.
 • Andere

Psychische gegevens

 • Meningen betreffende de persoonlijkheid of het karakter.
 •  Andere

Huwelijk of huidige vorm van samenleven

 • Naam van de echtgenote of de partner
 • Meisjesnaam van de echtgenote of de partner
 • Huwelijksdatum
 • Datum van samenlevingscontract
 • Aantal kinderen
 • Andere

Maritaal overzicht

 • Bijzonderheden betreffende vorige huwelijken of verbintenissen
 • Bijzonderheden betreffende echtscheidingen
 • Informatie over scheidingen
 • Informatie over namen van vroegere partners
 • andere

Bijzonderheden aangaande andere gezins- of familieleden

 • Bijzonderheden betreffende kinderen
 • Informatie over personen ten laste
 • Bijzonderheden over andere leden van het gezin
 • Informatie over bloedverwanten in de zijlijn
 • Informatie over ouders
 • Informatie over andere afstammelingen
 • Andere

Vrijetijdsbesteding en interesses

 • Hobby’s
 • Sport
 • Andere interesses

lidmaatschappen

 • Lidmaatschap van liefdadigheids- of vrijwilligersorganisaties
 • Lidmaatschap van clubs
 • Lidmaatschap van vennootschappen
 • Lidmaatschap van verenigingen
 • Lidmaatschap van organisaties
 • Lidmaatschap van groeperingen
 • Anders

Betreffende verdenkingen

 • Naam
 • Titel
 • Privéadres
 • Adres werd
 • Vroegere adressen
 • Telefoonnummer privé
 • Telefoonnummer werk
 • Identificatiegegevens toegekend door verantwoordelijke
 • Andere

Betreffende veroordelingen en straffen

 • Veroordelingen en straffen.

Administratieve sancties

 • Administratieve sancties van louter disciplinaire aard
 • Administratieve sancties welke kunnen worden opgelegd aan niet-ambtenaren die aan een openbare dienst hun medewerking verlenen (geneesheren, apothekers, paramedici, aannemers van openbare werken);
 • Administratieve sancties die aan de gebruikers van openbare diensten kunnen worden opgelegd;
 • Administratieve sancties welke wegens niet-nakoming van wettelijke en verordeningsbepalingen kunnen worden opgelegd (achterlaten van afval op de openbare weg)
 • Andere

DNA-gegevens

 • DNA-gegevens die worden verwerkt in het kader van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken.
 • Andere

Gerechtelijke maatregelen

 • Voogdijschap
 • Voorloîg bewindvoering
 • Internering
 • Plaatsing
 • Andere

Huurgegevens

 • Bijzonderheden betreffende de goederen en diensten die aan degeregistreerde persoon worden geleverd, ontleend of gehuurd.
 • Anders

Verhuurgegevens

 • Bijzonderheden betreffende de goederen en diensten die door de geregistreerde persoon worden geleverd, ontleend of verhuurd
 • Anders

Woningkenmerken

 • Adres waar de woning zich bevindt
 • Aard van de woning
 • Duur van het verblijf op dit adres
 • Of woning eigendom of gehuurd
 • Huurprijs en huurlasten
 • Classificatie van de woning
 • Bijzonderheden betreffende de waardebepaling van de woning
 • Namen van personen die in het bezit zijn van een sleutel
 • Andere

Lichamelijke gezondheid

 • Medisch dossier
 • Medische verslagen
 • Diagnose informatie
 • Informatie aangaande behandelingen
 • Analyseresultaten
 • Handicaps of gebreken
 • Gevolgde diëten
 • Andere bijzondere vereisten in verband met de gezondheid bij de behandeling bij een reis
 • Andere

Psychische gezondheid

 • Medisch dossier
 • Medische verslagen
 • Diagnose informatie
 • Informatie aangaande behandelingen (heden of verleden)
 • Analyseresultaten
 • Andere

Risicosituaties en risicogedragingen

 • Risicosituaties en risicogedragingen.

Genetische gegevens in het kader van bevolkingsonderzoek, gezondheidsonderzoek

 • Genetische gegevens in het kader van bevolkingsonderzoek
 • Genetische gegevens in het kader van erfelijkheidsonderzoek
 • Andere verwerking van genetische gegevens

Gegevens met betrekking tot remediëring

 • Gegevens met betrekking tot de gebruikte middelen en procedures voor de medische en paramedische patiënten aanpak.
 • Andere

Academisch curriculum

 • Overzicht van bezochte scholen, instellingen, universiteiten, …
 • Aard van de gevolgde cursussenn
 • Behaalde diploma’s en overige behaalde diploma’s
 • Examenresultaten
 • Beoordeling van de vooruitgang die in de studies wordt gemaakt
 • Andere

Financieel overzicht van de studies

 • Inschrijvingsgelden en betaalde kosten
 • Financieringsbronnen
 • Betalingsbewijzen
 • Overzicht van betalingen
 • Andere

Beroepsbekwaamheid

 • Getuigschriften en beroepsopleidingen
 • Speciale licenties (bvb. Bestuurder, …)
 • Andere

Professionele ervaring

 • Beroepsinteresses
 • Onderzoeksinteresses
 • Academische interesses
 • Specialisatieonderwerpen
 • Onderwijservaringen
 • Raadplegingen
 • Andere

Lidmaatschap van of deelname aan een beroepsorganisatie

 • Uitgeoefende functies
 • Bijzondere interesses
 • Deelnameoverzicht
 • Andere

Publicaties

 • Boeken, artikels, verslagen
 • Gepubliceerd audiovisueel materiaal
 • Andere

 

Huidige betrekking

 • Werkgever
 • Titel en beschrijving van de functie
 • Graad
 • Datum van aanwerving
 • Werkplaats
 • Specialisatie of type onderneming
 • Arbeidsmodaliteiten en -voorwaarden
 • Vroegere functies of voorafgaande ervaring bij huidige werkgever
 • Andere

Aanwerving

 • Datum van aanwerving
 • Methode van aanwerving
 • Bron van aanwerving
 • Referenties
 • Bijzonderheden betreffende de proefperiode
 • Andere

Beëindiging van de betrekking

 • Datum van vertrek
 • Reden van het vertrek
 • Gegeven opzegtermijn
 • Beëindigingsvoorwaarden
 • Andere

Loopbaan

 • Vorige betrekkingen en werkgevers
 • Periodes zonder betrekking
 • Dienstplicht
 • Andere

Aanwezigheid en discipline

 • Overzicht van aanwezigheden
 • Redenen van afwezigheden
 • Disciplinaire maatregelen
 • Andere

Bedrijfsgeneeskunde

 • Percentage invaliditeit als gevolg van een arbeidsongeval
 • Getuigschrift toedienen eerste hulp
 • Andere

Loon

 • Betalingen en inhoudingen
 • Salaris
 • Commissielonen
 • Bonussen
 • Uitgaven
 • Voordelen (van alle aard)
 • Toelagen
 • Leningen
 • Ingehouden belastingen
 • Pensioenafhoudingen
 • Vakbondsbijdrage
 • Betalingswijzen
 • Datum laatste salarisverhoging
 • Andere

Activa in het bezit van het personeelslid

 • Wagen
 • Werktuigen
 • Wisselstukken
 • Andere voorwerpen die het personeelslid in zijn bezit heeft
 • Naslagwerken
 • Andere voorwerpen die het personeelslid in zijn bezit heeft

Vorming tot de functie

 • Bijzonderheden betreffende de vorming die de functie vereist
 • Bijzonderheden betreffende de genoten vormingen
 • Bijzonderheden betreffende de bekomen kwalificaties
 • Bijzonderheden betreffende de bekomen bevoegdheden
 • Andere

Organisatie van het werk

 • Huidige verantwoordelijkheden
 • Projecten
 • Gefactureerde uur-percentage
 • Uurregeling
 • Gepresteerde uren
 • Andere

Beroepsactiviteiten

 • Beroepsactiviteit van diegene die in het bestand is opgenomen
 • Aard van de activiteiten
 • Aard van de goederen of de diensten die worden gebruikt of geleverd
 • Zakenrelaties
 • Andere

Evaluatie

 • Evaluatie van prestaties
 • Evaluatie van mogelijkheden
 • Andere Evaluaties

Beveiliging

 • Paswoorden
 • Veiligheidscodes
 • Veiligheidsniveaus waarop een machtiging wordt verleend
 • Andere

Gebruik van informaticamiddelen

 • Evaluatie van het gebruik van de informaticamiddelen (internet, e-mail,….)
 • Andere

Raciale of etnische gegevens

 • Raciale of etnische gegevens
 • Foto’s van betrokkene
 • Andere

SEXUELE GEGEVENS

 • Seksuele geaardheid
 • Ander

Politieke strekking

 • Politieke overtuigingen
 • Stemvoorkeur
 • Andere

Politieke relatie

 • Lidmaatschap van een politieke partij
 • Politieke functies die worden vervuld
 • Andere

Lidmaatschap belangengroep of en militante organisatie

 • Lidmaatschap van belangengroepen of militante organisaties
 • Steun aan belangengroepen of militante organisaties
 • Andere

Lidmaatschap van een vakvereniging

 • Lidmaatschap van een vakbond of een gelijkaardige groepering
 • Vervulde functies binnen een vakbond of een gelijkaardige groepering
 • andere

Levensbeschouwelijke overtuigingen

 • Filosofische of religieuze overtuigingen
 • Andere

Afbeeldingen

 • Cameraopnames
 • Fotografische opnames
 • Video opnames
 • Digitale foto’s
 • Andere

Bewakingscamera’s

 • Beelden van bewakingscamera’s
 • Andere

De informatie via deze website verspreid is slechts voor informatieve en educatieve doeleinden. Het is geen juridisch advies op maat van de klant en doet geen klant-jurist overeenkomst ontstaan. Ontvangers van de nieuwsbrief of websitebezoekers ontvangen informatieboodschappen over juridische producten en diensten en passen best deze informatie pas toe na inwinnen van juridisch advies. Dit is anders wanneer de klant via de adviesknop werkelijk juridisch advies aanvraagt. Alle nieuwsbriefontvangers hebben uitdrukkelijk toegestemd in de ontvangst ervan en kunnen zich ten allen tijde uitschrijven via de opt-out in elke nieuwsbrief. Testimonials op deze website zijn voorbeelden van klantresultaten en werden geverifieerd op hun juistheid.

Reacties gesloten.