Over VOF oprichten

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wereld van ICT-, Internet-, Privacy-, social media-, digitale marketingrecht.

Juridische documenten > VOF oprichten

Snel en goedkoop een vennootschap oprichten, zonder minimumkapitaal of financieel plan. Vennootschapsvorm met minst wettelijke verplichtingen.

Voornaamste kenmerken?

Vooral aangewezen voor ondernemingen met een laag ondernemingsrisico.

Omwille van lage oprichtingskosten vooral geschikt voor samenwerkingen tussen ondernemingen.

  • Personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid
  • Geen minimumkapitaal vereis
  • Alhoewel in de praktijk aangewezen is er geen verplichting tot het maken van een financieel plan
  • Voeren van eenvoudige boekhouding
  • Oprichting gebeurt zonder tussenkomst van een notaris
  • Geen verplichting tot maken en neerleggen van jaarrekening
  • Geen verslag van bedrijfsrevisor bij inbreng in natura
  • Vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk

Belangrijk is dat statuten/oprichtingsakte op maat van uw bedrijf uw diensten zijn/is opgesteld.

Gebruik dus zeker een kopie van de oprichtingsakte van uw collega’s vindt want deze zijn speciaal voor hun onderneming geschreven.   Elke onderneming is uniek en de statuten geven precies uw maatschappelijk doel weer

Bijzonderheden van een VOF

Voor de oprichting van een VOF is geen tussenkomst van een notaris vereist, tenzij in geval van een inbreng van onroerende goederen; in dit geval is een authentieke akte vereist. De maatschappelijke benaming van een VOF is vrij te kiezen. Er is een grote contractuele vrijheid om statuten op maat op te stellen.   Een uittreksel uit de oprichtingsakte wordt elektronisch neergelegd, en gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.   Minimale vermeldingen bij neerlegging:– de rechtsvorm en de naam van de vennootschap– het adres van de maatschappelijke zetel– een nauwkeurig omschrijving van het doel– de identiteit van de oprichters – beherende vennoten– de samenstelling van het vennootschapsvermogen en de gestorte bedragen– desgevallend de aard en waarde van een inbreng in natura– datum van de oprichtingsakte– aantal zaakvoerders en hun bevoegdheden– identiteit van de zaakvoerder(s)– begin en einde van het boekjaar– het tijdstip van de jaarvergadering
Alhoewel belangrijk voor het vertrouwen van uw handelspartners, is geen minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een VOF. Wel moeten de vennoten datgene inbrengen waartoe zij zich in de statuten verbonden hebben.
Het vermogen van de vennootschap ontstaat door inbreng door de vennoten die voor elke inbreng een evenredig aantal aandelen op naam ontvangen.De aandelen moeten geen gelijk recht hebben bij de winstverdeling. De vennoten kunnen afspraken maken in de statuten omtrent een ongelijke winstverdeling.   Als gevolg van het besloten karakter van de VOF zijn de aandelen zijn in principe niet overdraagbaar aan derden zonder voorafgaand akkoord van de andere vennoten..   Zonder akkoord van de andere vennoten is het dus uitgesloten dat u uit de vennootschap treedt.
De beherende vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk. Zij zijn dus met hun hele bezit verantwoordelijk voor de schulden van de vennootschap. Wil men toch beperkt aansprakelijke stille vennoten, kies dan voor een CommV.   Een VOF is uitermate beschikt als samenwerkingsvorm tussen meerdere natuurlijke personen of vennootschappen. bv het oprichten van een joint venture.   Wordt de vennootschap éénhoofdig na haar oprichting, dan wordt ze van rechtswege (automatisch) ontbonden. Er is dus geen ‘regularisatie’ mogelijk.
Het bestuur van een VOF wordt meestal toevertrouwd aan één of meer vennoten die als zaakvoerder(s) worden aangesteld, hoewel ook een niet-vennoot eventueel zaakvoerder kan zijn.   Werd er geen zaakvoerder benoemd, dan kunnen alle vennoten van de VOF in principe alle daden van beheer stellen. De zaakvoerders van VOF en hun bevoegdheden worden bepaald door de statuten of door een latere akte.
De algemene vergadering bestaat uit alle vennoten en is bevoegd voor: – de vaststelling van de jaarrekening; – de bestemming van de beschikbare winst; – een wijziging van het vennootschapsvermogen; – een wijziging van de statuten; – de benoeming en ontslag van de zaakvoerder(s); – andere belangrijke beslissingen die de zaakvoerder voorlegt. Men kan statutair voorzien dat de beslissingen van de vergadering worden genomen bij meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem behalve andere statutaire bepalingen. Om op een geldige wijze beslissingen te kunnen treffen moet de algemene vergadering een aantal wettelijke en statutaire voorschriften in acht nemen. Voor een wijziging van doel, aard en duur van de vennootschap is steeds een unanieme beslissing van alle vennoten vereist.
De oprichting van een VOF vereist geen financieel plan. Het volstaat een vereenvoudigde boekhouding te voeren.   Een VOF hoeft jaarlijks geen jaarrekening te publiceren.
De inkomsten van de VOF worden belast in de vennootschapsbelasting. Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 29,58% vanaf 1 januari 2018. Voor KMO-vennootschappen geldt een verlaagd tarief van 20,4% op de eerste € 100.000 belastbare winst. Het deel van de winst boven € 100.000 wordt belast tegen het gewoon tarief.   Om van het verlaagd KMO-tarief te kunnen genieten is een brutobezoldiging aan minstens één bedrijfsleider van minimum € 45.000 vereist, tenzij de belastbare winst lager is dan € 45.000; dan volstaat een bezoldiging gelijk aan minstens die belastbare winst. De bezoldigingsvoorwaarde om te kunnen genieten van het verlaagd tarief geldt niet voor kleine vennootschappen gedurende hun eerste vier boekjaren vanaf hun oprichting.
AANSLUITINGSPLICHT VENNOOTSCHAPElke vennootschap, die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting, moet binnen drie maanden na de neerlegging van de oprichtingsakte aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen.   AANSLUITINGSPLICHT ZAAKVOERDERAls zaakvoerder van een vennootschap wordt u beschouwd als zelfstandige op de dag van uw benoeming en moet u aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds ten laatste op de dag van de start van uw activiteit. Dat betekent in principe vóór de neerlegging van de oprichtingsakte. In de praktijk gebeurt de aansluiting binnen het kwartaal van de oprichting..

Bel ons voor meer informatie op telefoonnummer: +32 52 37 47 82 of stuur ons een mail via: info@easylegal.be. 

Vragen u terug te bellen via onderstaand formulier kan ook: één van onze  juristen neemt dan vrijblijvend contact met u op.

Juridisch alles in één keer geregeld? 
Bekijk de totaalpakketten.

Meer informatie over dit document. 

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

UW GEGEVENS
 
Uw naam *

 
Uw e-mailadres *

 
Uw telefoonnummer *

 

Waarover heeft u informatie nodig? *

 

Wanneer mogen wij u contacteren? Indien spoedeisend, kan het nog vandaag. *

 

Om hoe laat? *

 

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van interessante wijzigingen in internet, social media, marketing en privacyrecht en schrijf mij in voor de nieuwsbrief

 
 

 
 

Anderen bekeken ook

Aandeelhoudersovereenkomst

Maak afspraken tussen aandeelhouders voordat er problemen ontstaan

€ 79,-

(excl. BTW – zonder pakket)

Financieel plan

Brengt duidelijkheid in de geldzaken van uw onderneming én verplicht bij oprichten BV.

€ 79,-

(excl. BTW – zonder pakket)

Algemene Voorwaarden

Maak voor iedereen duidelijk welke de voorwaarden zijn bij afsluiten van contracten

€ 149,-

(excl. BTW – zonder pakket)

Verwerkings register

De GDPR/AVG verplicht (bijna) elke organisatie een verwerkingsregister bij te houden

€ 159,-

(excl. BTW – zonder pakket)

ons logo invert1

EasyLegal vof
Sint Janstraat 68
1785 Merchtem
info@easylegal.be
+32 (0) 52 37 47 82
BE 0741.883.615

Reacties gesloten.